Цуприк Галина Богданівна

Галина Цуприк
к.т.н., ст.викладач, заст. зав. кафедри
Google Scholar Profile
Scopus Profile

 

Народилась 16 травня 1978 року в м. Тернопіль.

Закінчила у 2000 р. Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя та отримала диплом спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю „Біотехнічні та медичні апарати і системи” та здобула кваліфікацію інженера-електроніка.

На кафедрі програмної інженерії працює з 2014 року. У 2015 році закінчила навчання як здобувач при аспірантурі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 01.05.02 – „Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)” (наук. кер. – д.т.н., проф. Щербак Л.М.).

Заступник завідувача кафедри програмної інженерії з вересня 2015 року.

У 2016 р. в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя захистила  кандидатську дисертацію, науковий керівник професор Щербак Л.М.

 1. Групова динаміка і комунікації
 2. Емпіричні методи програмної інженерії
 3. Комп'ютерна дискретна математика
 4. Економіка програмного забезпечення
 5. Професійна практика програмної інженерії
 6. Чисельні методи в програмній інженерії
 1. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня «бакалавр»;
 2. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня «спеціаліст»;
 3. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня «магістр».
Стосуються теорії сигналів і статистичної теорії вибору рішень – для обґрунтування вибору та удосконалення математичної моделі відгуку біооб’єкту на тестове подразнення та верифікації результатів статистичного оцінювання його; функціонального аналізу та теорії аналітичних функцій – для удосконалення математичної моделі; теорії ймовірності та математичної статистики – для побудови виразів оцінок характеристик відгуків біооб’єкту на тестове подразнення.
Статті
 1. Цуприк Г.Б. Підвищення ефективності біотехнічних систем для активних біомедичних досліджень / Р.А.Ткачук, Б.І. Яворський // Одинадцята всеукр. міжнар. конф. Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів УкрОБРАЗ. – Київ, 2012. – С.145-148.
 2. Цуприк Г.Б. Міжнародний науково-технічний журнал / Р.А.Ткачук, Б.І. Яворський // Міжнародний науково-технічний журнал Оптико-електронні інф.-енергетичні технології. – Вінниця, 2012. – № 2 (24). – С.86-94.
 3. Цуприк Г.Б. Повышение эффективности электроретинографической системы / Р.А.Ткачук, Б.И. Яворский // Международный научный журнал УСиМ. – Киев, 2013. – № 4 (246). – С. 33-40.
 4. Цуприк Г.Б. Підвищення ефективності електроретинографічної системи / Р.А.Ткачук, Б.І. Яворський //Вісник Хмельн. нац. ун-ту. – 2014. – № 1 (209). Сер. «Технічні науки». – С. 145-149.
 5. Цуприк Г.Б. Забезпечення когерентності вибірок біосигналу в інформаційно-аналітичній біомедичній системі / Г.Б.Цуприк, Л.М.Щербак // Вісник ТНТУ. — 2015. — №1(77). — C. 275-282.
 6. Цуприк Г. Б. Використання перетворення Гільберта при симетризації ансамблю вибірок біосигналу для оцінювання його статистик / Г.Б. Цуприк // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 62. – с. .
 7. Цуприк Г. Б.Забезпечення когерентності вибірки біосигналу в інформаційно-аналітичній біомедичній системі / Г. Б. Цуприк, Л. М. Щербак // Моделювання та інформаційні технології. - 2015. - Вип. 75. - С. 18-25.
  Участь у конференціях
 1. Цуприк Г.Б. Підвищення ефективності біотехнічних систем для активних біомедичних досліджень / Р.А. Ткачук, Г.Б. Цуприк, Б.І. Яворський // ХІ Всеукраїнська міжнародна конференція «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів (УкрОБРАЗ’2012)», Київ, 15-19 жовтня 2012 р. – Київ, 2012. – С. 145 – 148.
 2. Цуприк Г.Б. Оптимальна обробка сигналів у фотонній електроретинографії / Р.А. Ткачук, Г.Б., Цуприк, Б.І. Яворський // Зб. тез доповідей шостої міжнар. наук.-тех. конф. «Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2012», Вінниця, 1-4 жовтня 2012 р. – Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2012. – С. 26.
 3. Цуприк Г.Б. Забезпечення когерентності вибірок біосигналу в інформаційно-аналітичній біомедичній системі / Г.Б. Цуприк // Матеріали VІІ наукової конференції «Природничі науки та інформаційні технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя: зб. тез доповідей, Тернопіль, 20-21 листопада 2013 р. – Т.1. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – С. 27.
 4. Цуприк Г.Б. Забезпечення когерентності вибірок біосигналу в інформаційно-аналітичній біомедичній системі / Г.Б. Цуприк // Всеукр. наукова Інтернет-конф. «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (вип. 2): зб. тез та доповідей, Тернопіль, 27-28 лютого 2014 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 13 – 15.
 5. Цуприк Г.Б.Оцінювання нейротоксикації людини із використанням інформативної електроретинографії / Р.А. Ткачук, Г.Б. Цуприк, Б.І. Яворський // Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії: матеріали Всеукраїнської конференції, Київ, 15 квітня 2014 р. – Київ: ФБМІ НТУУ«КПІ», 2014. – С. 169.
 6. Цуприк Г. Верифікація методу оцінювання результату активного інформаційного дослідження біооб’єкту / Г. Цуприк // Матеріали XVIII наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року. – Тернопіль : ТНТУ, 2014 – С. 107 – 108. – (Секція: Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікації, приладобудування).
 7. Цуприк Г.Б. Використання перетворення Гільберта при симетризації ансамблю вибірок біосигналу для оцінювання його статистик/ Г.Б. Цуприк // Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, Київ, 16-22 березня 2015 р. – Київ: Радіотехнічний ф-тет НТУУ «КПІ», 2015. – С. 223 – 225.
  Участь у виконанні наукових тем:
 1. „Розвиток теоретичних основ та експериментальні дослідження виявлення, ідентифікації та встановлення рівня нейротоксикації людини методами електроретинографії”, інвентарний номер держ. реєстрації0111U002593, 2011-2013рр. – методи та засоби підготовки електроретиносигналів в електроретинографічних системах для активних біомедичних досліджень;
 2. „Дослідження та розроблення методів побудови програмно-технічних засобів експертних систем для діагностики стану серцево-судинної системи”, номер держ. реєстрації 0111U005289, 2012-2013 рр. – метод підвищення ефективності біотехнічних систем активних біомедичних досліджень.
 3. Виконавець етапу VIII (01.10.2014 — 31.12.2014) «Дослідження та впровадження математичного та програмного забезпечення управління якістю програмних продуктів» науково-дослідної теми ДІ207-13 «Розробка дослідження та впровадження методів і засобів контролю та управління якістю програмних продуктів» № державної реєстрації 0113U000258.

У 2016 р. в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя захистила кандидатську дисертацію „Математичне моделювання та оцінювання параметрів форми відгуку біооб’єкту на низькоінтенсивне подразнення”, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).

Науковий керівник

доктор технічних наук, професор,
Щербак Леонід Миколайович,
Національний авіаційний університет,
професор кафедри інформаційно-вимірювальних систем, м.Київ

Офіційні опоненти:

1. Доктор технічних наук, професор
Лупенко Сергій Анатолійович,
професор кафедри комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;
2. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Юзефович Роман Михайлович,
завідувач лабораторією вібродіагностики,
Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка, НАН України, м. Львів.