Михалик Дмитро Михайлович

Михалик Дмитро Михайлович

Дмитро Михалик
канд. техн. наук, доцент
Google Scholar Profile
Researchgate Profile
Scopus Profile
ORCID Profile
Mendeley 2023-04-26T13:00:06.000Z

Дмитро Михалик закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. В 2011 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. В 2014 році отримав вчене звання доцента. Працює на кафедрі з початку її заснування.

Є співвиконавцем багатьох наукових програм та наукових-дослідних проектів, серед яких: «Моделювання та експериментальні дослідження адсорбції газів в неоднорідних нанопористих каталітичних цеолітних середовищах» (2008-2011), «Розробка робочого проекту капітального ремонту світлофорного регулювання руху на перехрестях в м.Тернополі» (2008-2009), «Параметрична ідентифікація систем компетитивної дифузії і адсорбції вуглеводневих сполук в нанопористих цеолітних каталізаторах» (2012-2013), «Функціональна ідентифікація параметрів дифузії газів в каталітичних середовищах частинок мікро- та мезопористої структури» (2013-2015), «Моделювання тепломасопереносу та адсорбції вуглеводнів в нанопористих цеолітних каталізаторах систем нейтралізації відпрацьованих газів» (2016-2017). Співвиконавець міжнародного україно-французького проекту «Компетитивна дифузія газів в твердих пористих тілах», що реалізується у рамках Програми спільних дій в галузі науково-технологічного співробітництва між Україною і Францією “Дніпро” (2013-1014).

Проходив стажування та тренінгів в ряді ІТ компаній, зокрема “з розробки програмного забезпечення для мікроконтроллерів” від компанії STMicroelectronics (2008), “методологія розробки програмного забезпечення з використанням технологій JavaEE” від компанії EPAM (2011), “використання СУБД DB2” від компанії IBM (2014).

Науковий стипендіат французького уряду за програмою EGIDE Міністерства закордонних справ і Євроінтеграції Франції. Пройшов стажування в École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la ville de Paris в місті Париж, Франція (2010).

Наукові інтереси стосуються проектування і розробки програмного забезпечення , а також застосування сучасних обчислювальних технологій до ідентифікації та моделювання параметрів складних систем.

“Алгоритми та структури даних”

“Мова програмування Java”

“Бази даних”

“Технології JavaEE “

“Конструювання програмного забезпечення”

“Аналіз вимог до програмного забезпечення”

“Об’єктні технології конструювання програмного забезпечення”

  1. Deineka V., Petryk M., Mykhalyk D. Functional Identification of Intraparticle Diffusion Coefficients in Inhomogeneous Layer of Nanoporous Particles. Journal of Automation and Information Sciences, Begell House USA. (2012). Vol. 44, Issue 2, 1-14.
  2. Deineka V., Petryk M., Mykhalyk D. Identification of Kinetic Parameters of One-Component Adsorptive Mass Transfer in Microporous Catalytic Media. Journal of Automation and Information Sciences, Begell House USA. (2011). Vol. 43, Issue 3, 9-23.
  3. Petryk M., D. Mykhalyk. Nonlinear Mathematical Model of Two-Level Transfer of the “Filtration-Consolidation” Type. Journal of Automation and Information Sciences, Begell House USA. (2010). Vol. 42, Issue 3, 58-70.
  4. Petryk M., Fraissard J., Mykhalyk D. Modeling and Analysis of Concentration Fields of Nonlinear Competitive Two-Component Diffusion in Medium of Nanoporous Particles. Journal of Automation and Information Sciences, Begell House USA.(2009). Vol. 41, Issue 8, 13-2.
  5. Дейнека В.С., Петрик М.Р. Идентификация параметров неоднородных задач диффузии в наномультикомпозитах с использованием градиентных методов // Компьютерная математика. − 2012. – № 1. − С. 41–51.
  6. Дейнека В.С., Петрик М.Р., Михалик Д.М. Функциональная идентификация коеффициентов внутричастичной диффузии в неоднородном слое нанопористых частиц // Проблемы управления и информатики. – 2012. – № 1. – С. 27–39.
  7. Дейнека В. С. Идентификация кинетических параметров однокомпонентного адсорбционного массопереноса в микропористых каталитических средах / В.С. Дейнека, М.Р. Петрик, Д.М. Михалик // Проблемы управления и информатики. – 2011. – № 2. – С. 12 –25.
  8. Петрик М.Р. Нелинейная математическая модель двухуровневого переноса типа «фильтрация-консолидация» / М.Р. Петрик, Д.М. Михалик // Проблемы управления и информатики. − 2010.− № 2.− С. 74−85.
  9. Петрик М.Р. Моделирование и анализ концентрационных полей нелинейной компетитивной двухкомпонентной диффузии в среде нанопористых частиц / М.Р. Петрик, Ж. Фрессард, Д.М. Михалик // Проблемы управления и информатики. − 2009.− № 4.− С. 73−82.