Цуприк Галина Богданівна

к.т.н., доцент кафедри програмної інженерії, заст. зав. кафедри
Google Scholar Profile
Researchgate Profile
Scopus Profile
ORCID Profile
Mendeley 2023-05-09T16:54:47.000Z

Закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя та отримала диплом спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю „Біотехнічні та медичні апарати і системи” та здобула кваліфікацію інженера-електроніка.

На кафедрі програмної інженерії працює з 2014 року.

Заступник завідувача кафедри програмної інженерії з вересня 2015 року.

У 2015 році закінчила навчання як здобувач при аспірантурі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 01.05.02 – „Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)”

З 2017 року кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).

З жовтня 2018 року призначена на посаду доцента кафедри програмної інженерії.

В 2021 році на підставі рішення атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри програмної інженерії.

Є співвиконавцем науково-дослідницьких тем: „Розвиток теоретичних основ та експериментальні дослідження виявлення, ідентифікації та встановлення рівня нейротоксикації людини методами електроретинографії”, номер держ. реєстрації 0111U002593; „Дослідження та розроблення методів побудови програмно-технічних засобів експертних систем для діагностики стану серцево-судинної системи”, номер держ. реєстрації 0111U005289.

1. Моделювання та видобуток даних
2. Економіка програмного забезпечення
3. Комп’ютинг та обчислювальні методи в інженерії програмного забезпечення
4. Техніко-економічне обґрунтування програмних проєктів

1. Г.Б.Цуприк «Короткий конспект лекцій з дисципліни «Комп’ютинг та обчислювальні методи в інженерії програмного забезпечення» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»»: конспект лекцій. Тернопіль: ТНТУ, 2020 р. – 40с.
2. Г.Б.Цуприк «Методичні вказівки з дисципліни «Комп’ютинг та обчислювальні методи в інженерії програмного забезпечення» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»: методичні вказівки. Тернопіль: ТНТУ, 2020 р. – 26с.
3. Г.Б.Цуприк «Конспект лекцій з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування програмних проєктів» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»»: конспект лекцій. Тернопіль: ТНТУ, 2020 р. – 188с.
4. Г.Б.Цуприк «Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування програмних проєктів» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»»: методичні вказівки. Тернопіль: ТНТУ, 2020 р. – 26с.
5. Бойко І.В., М.Р. Петрик, Г.Б. Цуприк «Моделювання та видобуток даних (висопродуктивні обчислення у великих алгебраїчних та числових системах, комбінаторному аналізі)»: Нав-чально-мето-дичний посібник. Тернопіль: ТНТУ, 2019 р. – 62 с.
6. Бойко І.В., М.Р. Петрик, Г.Б. Цуприк «Дискретні структури (Алгебраїчні та числові системи, комбінаторний аналіз)»: навчальний посібник. Тернопіль: ТНТУ 2017 – 62 с.

Стосуються теорії сигналів і статистичної теорії вибору рішень – для обґрунтування вибору та удосконалення математичної моделі відгуку біооб’єкту на тестове подразнення та верифікації результатів статистичного оцінювання його; функціонального аналізу та теорії аналітичних функцій – для удосконалення математичної моделі; теорії ймовірності та математичної статистики – для побудови виразів оцінок характеристик відгуків біооб’єкту на тестове подразнення.

Станом на 2023 рік має 51 публікацію, з них 44 наукових, та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
Брала участь у 34 конференціях (за профілем кафедри), у тому числі:
1. 2022 IEEE 41st International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 10-14 October 2022, Kyiv, Ukraine.
2. 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 26-28 September 2022, Ruzomberok, Slovakia.
3. 2022 IEEE 12th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP), 11-16 September 2022, Krakow, Poland.

За результатами роботи конференцій опубліковані тези доповідей.

У 2016 р. в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя захистила кандидатську дисертацію „Математичне моделювання та оцінювання параметрів форми відгуку біооб’єкту на низькоінтенсивне подразнення”, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).

Науковий керівник

доктор технічних наук, професор,
Щербак Леонід Миколайович,
Національний авіаційний університет,
професор кафедри інформаційно-вимірювальних систем, м.Київ

Офіційні опоненти:

1. Доктор технічних наук, професор
Лупенко Сергій Анатолійович,
професор кафедри комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;
2. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Юзефович Роман Михайлович,
завідувач лабораторією вібродіагностики,
Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка, НАН України, м. Львів.